Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao

Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao

Quản nhiệm : Linh mục chánh xứ Giáo xứ Trung Lao
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
Giáo hạt Tương Nam
Nhận sắc lập họ năm 1888 – xây dựng năm 1918 – Tái thiết năm 1972


Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao

Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao

Giao-Phan-BuiChu-ThanhGiuSe-TrungLao-00-3 01-Giao-Phan-BuiChu-ThanhGiuSe-TrungLao-00-1 01-Giao-Phan-BuiChu-ThanhGiuSe-TrungLao-00-2 1 2 3

Loading...


TOP