Ngày 01/12: Có 7/463 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

Ngày 01/12: Có 7/463 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 463 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/12/2017.


Ngày 01/12: Có 7/463 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 456 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công an tỉnh Đăk Lăk dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/12/2017 đến ngày 12/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.


Thời gian chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Lữ đoàn 283/QK4 (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/12/2017 đến ngày 18/12/2017; Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh – Thắng huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/12/2017 đến ngày 28/12/2017, trong khi đóng thầu ngày 27/12/2017; Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/12/2017 đến ngày 02/01/2018, trong khi đóng thầu ngày 03/01/2018. Ngoài ra, trong một phiếu đăng ký TBMT khác của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, nêu thời gian phát hành HSMT từ 09 giờ ngày 12/12/2017 đến 15 giờ 30 ngày 20/12/2017.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Về lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Công ty TNHH Nam Sơn (tỉnh Hòa Bình) và Trung tâm Y tế huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

nguồn: (báo đấu thầu)


Loading...


TOP