Đảng bộ Giao Thủy nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Giao Thủy nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Giao Thủy có 87 tổ chức cơ sở Đảng trong đó có 22 Đảng bộ xã, thị trấn và 9 Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp. Tổng số đảng viên (đến tháng 9-2017) là 8.739 đồng chí, đảng viên nữ có 2.531 đồng chí. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo đà cho kinh tế – xã hội phát triển.

Loading...

Huyện ủy Giao Thủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) đối với Đảng uỷ Thị trấn Ngô Đồng.

Đồng chí Cao Thành Nam, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Giao Thủy cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, ngoài việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm để tập trung kiểm tra, giám sát.

Đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về thực hiện quy chế dân chủ…

Qua kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc đánh giá một cách khách quan, trung thực những ưu điểm, kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để các tổ chức Đảng và cá nhân các đồng chí bí thư, phó bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra.


Sau khi ban hành các kết luận, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại hạn chế và thực hiện nghiêm túc những yêu cầu đã được nêu lên trong kết luận. Nhờ vậy, hầu hết những đơn vị sau khi được kiểm tra, giám sát đều đã nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tích cực chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy cơ sở, UBKT các cấp tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện và các kết luận của UBND huyện trong việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân từ năm 2010 đến năm 2016 đối với 3 đơn vị: Giao Thiện, Giao Yến, Bạch Long.

Các Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã giám sát 9 chi bộ thuộc Đảng bộ xã. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…

Việc kiểm tra, giám sát đã giúp cho các tổ chức Đảng và đảng viên thấy rõ những ưu điểm, mặt mạnh, đồng thời khắc phục những tồn tại khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật Đảng luôn được các cấp ủy Đảng ở Giao Thủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Trong năm 2017, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 27 đồng chí; trong đó, BCH Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 1 đồng chí; đề nghị Ban TVTU xem xét kỷ luật 1 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đồng chí; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 5 đồng chí, chi bộ thi hành kỷ luật 10 đồng chí.Riêng UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 10 đồng chí; trong đó, 7 trường hợp phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng; 3 trường hợp thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo. Về cơ bản, việc xem xét, xử lý kỷ luật đã được các tổ chức Đảng có thẩm quyền ở Giao Thủy thực hiện một cách kịp thời, đúng nguyên tắc thủ tục và đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền, đoàn thể nên đã có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Mặt khác, nhờ làm tốt công tác tư tưởng, nên các trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật đều thấy rõ nội dung vi phạm và thỏa mãn với hình thức kỷ luật của mình. Việc thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát đảng viên và tổ chức Đảng luôn được các cấp ủy Đảng Giao Thủy quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, UBKT Huyện ủy đã tiến hành 5 cuộc đối với 5 tổ chức Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy về việc “Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tài chính Đảng” theo chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2017. Qua kiểm tra kết luận 5/5 tổ chức Đảng thực hiện tốt (Đảng ủy xã Giao Thịnh, Hoành Sơn, Giao Xuân, Giao Châu và Đảng ủy Cty TNHH một thành viên Nông nghiệp Bạch Long).

UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra 35 tổ chức Đảng về việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kết quả 35/35 tổ chức Đảng thực hiện tốt.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Đảng bộ Giao Thủy trong thời gian qua là rất quan trọng; góp phần vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ kết quả đạt được, Huyện ủy Giao Thủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Theo đó, sẽ xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra theo chuyên đề như: Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 17-7-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn của tỉnh”; chuyên đề “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện”.

Tiến hành các cuộc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, tập trung kiểm tra tổ chức Đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiểm tra đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có biểu hiện tham nhũng, lãng phí…


Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả chuyển biến trong sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm trong dịp triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; giám sát chuyên đề về thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 1-12-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Theo Hoàng Tuấn( báo nam định)

Loading...


TOP