[Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định

Xem thêm phần 1 tại đây
Giáo xứ Kiên Lao
1

Loading...

2

3

4

5

6


7

8

9

10



11

Giáo xứ Quần Phương
1

2

3

4

5


Giáo xứ Triệu Thông
1

2

3

4

Giáo xứ Xuân Dương



Giáo xứ Tích Tín

Giáo xứ Ninh Cường


Giáo xứ Lác Môn
4

3

2

1

Giáo xứ An Đạo





Giáo xứ Liễu Đề


Giáo xứ Báo Đáp


Giáo xứ Bách Tính

Giáo xứ Ấp Lũ
1

2

Giáo xứ Thuận Thành
1

2

3

Giáo xứ Lạc Nam
1

Giáo xứ Phú Ninh




Giáo xứ Thanh Thủy
1

2

3

Giáo xứ Phú Thọ
1

2

3

4

Giáo xứ Phú Hương

Giáo xứ Hà Cát



Giáo xứ Định Hải



4

Giáo xứ Thiện Giáo



Giáo xứ Ân Phú
1

2

3

4

Giáo xứ Chỉ Thiện
1

2

3

4

5

Giáo xứ Lạc Thiện
1

2

3

4

Giáo xứ Nghĩa Dục
1

2

3

Giáo xứ Phú Giáo
1

2

Giáo xứ Văn Giáo
1

2

Giáo xứ Rạng Đông
1

2

Giáo xứ Phúc Điền
1

2

3

Tác giả bài viết: Btt Gp. Bùi Chu

Loading...


TOP