Cán bộ, cộng tác viên là cánh tay nối dài để thực hiện chính sách cho trẻ em

Tỉnh Nam Định hiện có trên 498.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 25% dân số. Để làm tốt công tác trẻ em, những năm qua, địa phương luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em.

Loading...

Bà Trần Thị Hà, Trưởng phòng trẻ em, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định, cho biết, hiện có 244 cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và 3.707 cộng tác viên làm công tác trẻ em ở các thôn, xóm, tổ dân phố.

Đội ngũ cán bộ làm công tác viên có nhiệm vụ triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chương trình quốc gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Đồng thời, theo dõi tình hình trẻ em trên địa bàn phụ trách Phát hiện và báo cáo Ban bảo vệ trẻ em cấp xã các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động, bị bạo lực, bị tai nạn thương tích…

Thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn về bảo vệ, chăm scos trẻ em cho gia đình và cộng đồng. Cũng như cung cấp và kết nối các dịch vụ chăm sóc, giáo dục, phục hồi và hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em xã Yên Trung, Ý Yên, Nam Định.

Nam Định thực hiện Đề án xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công tác viên làm công tác trẻ em ở thôn, xóm, tổ dân phố, đến nay, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trẻ em đã được bổ sung đảm bảo đủ chỉ tiêu: các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đều có cán bộ, mỗi thôn xóm, tổ dân phố đều có một cộng tác viên làm công tác trẻ em.


Cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, Sở LĐ-TB&XH tổ chức lớp tập huấn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động, mục tiêu và định hướng trong công tác trẻ em cho 100% cán bộ làm công tác trẻ em cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH còn tổ chức tập huấn cán bộ ban chỉ đạo cấp huyện, xã và cộng tác viên tham gia mô hình Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của 4 xã, thị trấn thuộc các huyện Giao Thủy, Trực Ninh về xây dựng, triển khai mô hình, tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em.

Đồng thời, biên soạn, cấp phát tài liệu về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em.

Việc kiện toàn đội ngũ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em đã tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả, kịp thời các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.Tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm lý, tình cảm, nhận thức, đạo đức và xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội và chính các em về việc thực hiện các quyền được bảo vệ và an toàn của trẻ; tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm trẻ có nguy cơ và nhóm trẻ em nghèo.

Nhờ đó, những năm qua, Nam Định duy trì tỷ lệ 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật, được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích.

Trẻ em khuyết tật được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau; được phục hồi chức năng, được chú trọng trong giáo dục hòa nhập cộng đồng; không có trẻ em nghiện ma túy; giảm số trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình và trẻ em vi phạm pháp luật.

Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, hoà nhập cộng đồng.

Tỉnh Nam Định có 2.621 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp thường xuyên; 302 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Dạy nghề trẻ khuyết tật. 100% trẻ em dưới 6 tuổi và 20.110 trẻ em nghèo được cấp thẻ BHYT.


Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng và trường học về thực hiện và bảo vệ các quyền cơ bản cho trẻ em, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, của mỗi gia đình trong công tác trẻ em.

Tham gia xây dựng các mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng như: Mô hình phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực dựa vào cộng đồng ở Nghĩa Hưng; duy trì mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Giao Thủy; mô hình phòng, chống trẻ em bị tai nạn thương tích ở Hải Hậu.

Qua đó đã ngăn ngừa, hạn chế trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý khi mà hiện nay toàn quốc mới có 590/11.162 – khoảng 5% cấp xã bố trí. Cần nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội Phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản.

Theo (baodansinh.vn)

Tags:
Loading...


TOP